Vedtekter for Farsund Fotoklubb

 Vedtatt på første årsmøte den 15.02.2012

Revidert på årsmøtet 15.01.2014

 

 § 1 Formål

 

Klubbens formål er å være et tilbudt til alle fotointeresserte

amatører.  Klubben ønsker å øke interessen og spre gleden ved

å lære mer om fotografering.

Vi vil ha regelmessige møter med innlegg,

bildevisning, fotokonkurranser. Vi ønsker å drive opplæring

omkring emner innen foto, med kurser og foredrag.

 

 § 2 Medlemmer

 

Alle som lover å overholde klubbens vedtekter kan bli tatt opp som medlem.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

 § 3 Kontingent

 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Fortsetter med 300 kr hvorav 150 går til medlemskap i NSFF.

 

 § 4 Stemmerett og valgbarhet

 

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år,

ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.

 

 § 5 Årsmøte

 

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert

år i januar måned.

Årsmøte behandler:

  • Årsberetning
  • Godkjenne regnskap
  • Fastsette kontingent
  • Godkjenne budsjett
  • Valg av leder,
  • Valg av  3 styremedlemmer
  • To styremedlemmer og to varamedlemmer
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomitè med tre medlemmer a 3 år.
  • (Styret fordeler oppgavene; nestleder, sekretær og kasserer, på første styremøte.
  • Innkomne forslag

 

Alle valg foregår særskilt. Oppnår ikke noen minst halvparten

av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to som

oppnådde flest stemmer. Blir det da stemmelikhet foretas

loddtrekning.

 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel,

direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret

senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig

for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan

invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig med minimum 25% frammøtte

av klubbens medlemmer.  Dersom ikke så mange møter skal det innkalles

skriftlig til nytt årsmøte, uten krav om minimumsdeltakelse.

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje

ved fullmakt.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke

er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan

behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik

beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning

av sakliste.

 

§6 Ekstaordinære årsmøte

 

Ekstraordinære årsmøter kan holdes når styret bestemmer det eller

når 1/3 av de stemmeberettige medlemmene krever det, eller når

årsmøtet ikke er beslutningsdyktig. De kunngjøres som ordinære

årsmøter, men med minst fjorten (14) dagers varsel.

 

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet

om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 7 Styret

 

Klubben ledes av et styre på fem medlemmer;  Leder,

nestleder/sekretær, kasserer og to styremedlemmer.

Leder velges for hvert år. Resten av styrets medlemmer

velges for to (2) år av gangen, slik at bare to er på valg hvert år.

Også varamenn/kvinner velges for ett (1) år av gangen.

 

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styret er til stede.

Alle beslutninger protokolleres. I tilfelle stemmelikhet har leder

dobbelstemme.

 

§ 8 Styrets funksjoner

 

Lederen har den daglige ledelse av klubben. Han/hun leder

styre- og medlemsmøter. Nestleder/sekretær skal føre protokoll

over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter, og skal i

samråd med lederen stå for klubbens korrespondanse.

Nestleder/sekretær skal dessuten være klubbens arkivar.

Kasserer fører klubbens regnskaper og medlemskartotek.

Klubbens midler settes i bank, på postgiro eller anbringes på

annen forsvarlig måte.

Styret kan oppnevne komitéer/arbeidsutvalg til å forberede

spesielle saker. Ett styremedlem skal alltid være medlem av

en slik komité/arbeidsutvalg.

 

 § 9 Vedtektsendringer

 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller

ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten.

Endring krever 2/3 dels flertall blant de frammøtte.

 

§ 10 Oppløsning

 

Oppløsning av klubben kan bare foretas på ordinært/ekstraordinært

årsmøte med 2/3 dels flertall. Forslag om dette må på forhånd være

satt opp på sakslisten som er stilet til medlemmene minst fjorten (14)

dager før møtet.

Oppnås 2/3 dels flertall for oppløsning av klubben på

ordinært/ekstraordinært årsmøte, kan oppløsning dog ikke skje før

2/3 dels flertall for oppløsning er oppnådd på ekstraordinært

årsmøte som skal avholdes en – 1 – måned senere.

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning

av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige

vedtektsendringer i samsvar med dette, treffes i samsvar med

klubbens bestemmelser om vedtektsendringer.

I tilfelle av oppløsning, søkes klubbens gjeldsposter å dekkes så

langt midlene rekker. Til oversblevne midler disponeres etter

vedtak av siste ekstraordinære årsmøte.

 

Disse vedtektene er vedtatt på Farsund Fotoklubbs årsmøte den 15 februar 2012.
Revidert på årsmøtet 15.01.2014